Restore my passion 2023 

Bön och fasta under 21 dagar från och med den 9 Januari med gemensam morgonbön varje morgon måndag till fredag klockan 5.30-6.00 online. 

En rätt fasta 

Jesaja 58:1-14

”Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar, som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. ”Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det?” Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk, ni slåss med onda nävar. Ni fastar i dag inte på sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska, kallar du det en fasta, en dag som behagar Herren? 

Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok! Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. 

Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. 

Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, ska han säga: ”Här är jag.” 

Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. 

Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna, du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas ”den som murar igen sprickor”, ”den som återställer stigar så att man kan bo i landet”. 

Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat.”

 

En manual för en rätt fasta 

Detta kapitel i Jesaja 58 är en manual för en andlig fasta som ger övernaturliga resultat. Detta kapitel börjar ändå med en skarp korrigering. Israels folk hade nämligen inte förstått hur och varför de skulle fasta.

De fastade endast som en religiös plikt och därför bedrövade de Guds hjärta. 

Gud sa att deras fasta inte kunde göra sig hörd i höjden, därför att deras hjärtan inte var ödmjuka inför honom. De hängde med huvudet och klädde sig i säck och aska, vilket såg väldigt andligt ut, men denna fasta hade ingen verkan, tvärtom.Deras hjärtan var fyllda av mörker, vilket kom ut genom deras mun och attityder. De avsatte inte tid i Guds närvaro utan gjorde istället allt de hade lust till. När de inte såg Gud infria alla deras önskningar, ifrågasatte de honom. De hade med andra ord, inte rätt motiv och syfte i sin fasta. 

Gud undervisade sedan dem och även oss hur en rätt fasta ska vara 

Låt oss därför påminna oss och lära oss vad en rätt fasta innebär!  

Jesaja 58:6-7 SFB 

”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok! Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. ”

Vi ser i dessa verser det tydliga syftet med vår fasta under dessa 21 dagar:  

-Vi fastar för att ödmjuka oss inför Gud 

-Vi fastar för att lossa orättfärdiga bojor 

-Vi fastar för att lösa okets band och ge 

befrielse till de fångna och betryckta 

-Vi fastar för att bryta sönder alla ok över oss själva, våra familjer och vårt land

-Vi fastar för att bli fria från själviskhet och ge omsorg till dem som inget har

-Vi fastar för att kunna nå dem som är vårt kött och blod, våra familjer 

Fasta är underbart! 

Det är ett privilegium och en investering inför detta år. När vi fastar i ödmjukhet och med 100% villiga hjärtan kommer vi att få se ett år av väckelse i och genom våra liv. Vi kommer att få en smörjelse och härlighet över oss som kommer att förändra både oss själva och dem vi kommer att möta detta år. 

Genom hela Bibelns historia kan vi se Guds folk fasta i avgörande ögonblick för deras trygghet och framtid. Vi kan snabbt påminna oss om några exempel när man fastade. 

Under Jonas tid fastade folket som ett uttryck för sitt behov av omvändelse och förändring i en tid av överhängande dom från Gud 

”Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, från den störste av dem till den minste.” Jona 3:5 SFB15 

Detta behöver även vi som Guds folk göra i dag för att vår nation ska omvända sig, argument utraderas och istället få uppleva Guds välsignelser. 

Jesus fastade i öknen och övervann de frestelser som kom emot honom i vildmarken. 

”Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig.”Lukasevangeliet 4:1-2 SFB15

Efter denna fasta kom änglar och betjänade honom.Han gick ut ur fastan uppfylld av den Helige Ande. På samma sätt kan vi be och fasta dessa 21 dagar och på så sätt övervinna frestelser och bli ännu mer uppfyllda av Guds heliga närvaro. Det kommer att resa upp oss i tjänst för Gud!  

Under hot av krig eller olycka bad och fastade man och när man gjorde det blev Guds folk räddat 

”Sedan kom moabiterna och ammoniterna och med dem andra ammoniter för att strida mot Joshafat. Man kom och berättade det för Joshafat och sade: ”En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram. De är i Hasason-Tamar, det vill säga En-Gedi.” Då greps Joshafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla Juda städer kom man för att söka Herren.”
Andra Krönikeboken 20:1-4 SFB15

Efter denna bön och fasta talade Gud och sa att striden inte var deras utan Guds, varför Gud också stred för dem. Josafat ställde upp lovsångare vid fronten och när lovet började slogs fienden av förvirring och förgjorde varandra. På samma sätt vill Gud tala till oss under dessa 21 dagar och sända änglar att strida för vårt land och beskydda oss från yttre och inre attacker. 

Daniel fastade när han behövde uppenbarelse om den tid profeterna talat om och gick in i en omvändelsebön från djupet av sitt hjärta  

”Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: ”O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud.”
Daniel 9:3-4 SFB15

Denna bön och fasta förlöste något våldsamt. Ängeln Gabriel kom till Daniel i flygande hast och sa följande:”Han undervisade mig och sade till mig: ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:” Daniel 9:22-23 SFB15

Om vi fastar på rätt sätt kommer också vi att förlösa änglar till vår hjälp och även till Sveriges räddning.Gud kommer att ge oss svar på våra frågor och vishet för den framtid som väntar.  

Apostlarna behövde fasta i den första församlingen för att fatta rätt beslut i rätt ögonblick . Den Helige Ande talade om vilka män man skulle sända ut i tjänsten 

”När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” Apostlagärningarna 13:2-3 SFB15

Detta är vad som ska ske när också vi tränar lärjungar att bli ledare som kan sändas ut i segerrik tjänst för Herren. Det kan endast ske genom bön och fasta.

Jesus undervisade lärjungarna om vikten av att fasta när man skulle konfrontera demoniska krafter 

”Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.” Markusevangeliet 9:29 SFB15 

Fasta måste bli en del av vår livsstil och vår tjänst för Gud om vi ska kunna förlösa befrielse till människor som upplever bundenhet på olika områden av sitt liv. 

Esther fastade för att rädda sitt folk  

”Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad.” Ester 4:16 SFB15

På samma sätt behöver vi fasta för att kunna tala till styrande i vårt land och människor i auktoritets ställning. 

Fasta har alltid varit ett  uttryck för ett desperat behov och längtan efter Gud  

Vi kan läsa två verser från psaltaren som visar detta. 

”Men jag gick i sorgdräkt när de var sjuka, jag späkte min själ med fasta och bad med böjt huvud.” Psaltaren 35:13

”Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig, dina smädares smädelser föll över mig. Jag grät i min själ och fastade, men det blev jag hånad för.” Psaltaren 69:10-11

Fasta var även ett uttryck genom hela Bibeln för omvändelse 

”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan.” Joel 2:12

Vi ser att folket alltid fastade när de verkligen vill ha Guds öra, genom hela Bibelns historia. 

”Så gick Natan hem igen. Och Herren lät barnet som Urias hustru hade fött åt David drabbas av en svår sjukdom. David bad till Gud för pojken och fastade. När han kom hem låg han hela natten på marken. 

Han svarade: ”Så länge barnet levde fastade jag och grät, för jag tänkte: Vem vet, kanske förbarmar sig Herren över mig och låter barnet leva.” Andra Samuelsboken 12:15-16, 22 

David var förkrossad i bön och fasta inför Guds ansikte och även om hans barn dog, kom en förkrosselse och brutenhet inför Gud som var nödvändig för den tjänst Gud gett honom. Vi kan alla känna igen oss i detta, att vi kanske bett och fastat för något vi velat se men av någon anledning blev det inte som vi tänkt. Men då ska vi inte uppgivas utan lita på att Gud ser något vi inte ser. Han älskar oss och när vi älskar honom och litar på honom kommer allt att samverka till det bästa.  

Vi ser genom hela Bibeln att en rätt fasta kommer att göra att vi ser Guds ansikte på ett särskilt sätt

Det betyder att Gud uppenbarar sig för oss och talar in i våra liv.Han svarar och mirakler sker. Och om vi inte ser det vi önskat just få, finns Gud där på ett särskilt sätt och tröstar och leder oss på rätta vägar. Fasta är därmed alltid en god sak. 

När vi fastar på rätt sätt kommer ljuset att bryta fram i våra liv

Det står att ditt ljus ska bryta fram

Ljuset ska bryta fram för dina barn

Ljuset ska komma med helande till din familj 

Ljuset och helandet ska bryta fram i vår församling och i hela vårt land

Vi ska mura igen sprickorna i landet och återställa stigarna så att man kan bo i landet. 

Detta läste vi i Jesaja 58:8-14?  

”Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, ska han säga: ”Här är jag.” Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. 

Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna, du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas ”den som murar igen sprickor”, ”den som återställer stigar så att man kan bo i landet”. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat.”

Låt mig tillägga följande påståenden: 

RÄTT FASTA kommer att ge dig en djupare, kraftfullare och intimare relation m Gud.

RÄTT FASTA är en handling av ödmjukhet för att söka Guds ingripande i den fysiska världen och ger oss uppenbarelse om vårt andliga tillstånd. Detta gör att vi förstår vikten av att omvända oss från att tala felaktiga och tomma ord och fel prioriteringar. 

RÄTT FASTA skapar mjuka förkrossade och formbara hjärtan som kan och vill förändras att lyda Guds Ord

RÄTT FASTA förlöser mirakler och genombrott i svåra situationer 

RÄTT FASTA ska ske diskret 

”Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.” Matteusevangeliet 6:17-18 SFB15

RÄTT FASTA ska ske i tro  

”Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.”
Hebreerbrevet 11:6 SFB15

Danielsfasta 

Denna fasta dessa 21 dagar är en frukt och grönsaksfasta och brukar kallas Daniels tre veckors fasta, eftersom att du kan läsa om den i Daniels bok i Bibeln.  

”Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått.”
Daniel 10:2-3 SFB15

Praktisk Information  

EXEMPEL PÅ MAT ATT ÄTA

  • FRUKT- äpple, banan, bär, vindruvor, ananas, persika, apelsin, melon, etc (färsk, rå, fryst, torkad, som juice)
  • GRÖNSAKER- sallad, spenat, morot, grönkål, squash, broccoli, sparris, kål, majs, potatis, sötpotatis etc (färsk, rå, fryst, torkad eller i burk)
  • NATURLIGA LIVSMEDEL: bönor, kikärtor, quinoa, nötter, smoothies, tofu etc

MAT ATT UNDVIKA

  • Kött och fisk
  • Vitt ris/mjöl
  • Friterad mat
  • Undvik koffein och läsk
  • Socker

Det är viktigt att du får i dig alla vitaminer och ämnen du behöver så att du orkar.

Viktigt också att dricka mycket.

Du som inte kan fasta helt på grönsaker pga medicin eller hälsa kan avstå alla sötsaker och avstå gärna tv och media i onödan. Låt oss istället se till att våra hem blir ”house of prayers” under dessa tre veckor. 

BÖN- Låt oss nu ta en stund och överlåta oss till denna fasta. Be Gud om nåd att ha karaktär att kunna söka honom under 21 dagar. Ge honom hela ditt hjärta. 

 

Böneämnen under dessa 21 dagar 

BÖN FÖR ATT TA IN ARKEN I FAMILJEN 

Tid att ta in arken ( Guds närvaro) i ditt hem! 

”Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre månader. Och Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus.”
Andra Samuelsboken 6:11 SFB15

Vi ber att: 

Alla hem, familjer och ensamhushåll ska resa upp bönealtaret i sitt hem!  

Föräldrar ska börja be med sina barn i hemmet! 

Alla hem ska öppna sina hjärtan och sina dörrar för att välkomna nya människor till sitt bord.

Varje hem ska bli en mirakel plats! 

Varje son och dotter till Gud ska bli en lärjunge till Jesus i sin vardag! 

Många nya hem, arbetsplatser och lokaler i staden ska bli platser för WAO grupper som ska startas. 

2023 är året då allt blir välsignat för att vi väljer att ta in arken i våra liv, hem och familjer! 

 

BÖN – FÖR SVERIGE  

Regering och riksdag samt övriga myndigheter i ledande ställning 

Be för stadsministern, regering, riksdag och Kungahus. 

Be att Gud får leda i Nato processen och ge vishet i våra relationer med omvärlden.

Be att vår stadsminister och hans ministrar får vishet då vi i Sverige även fått ordförandeskapet i EU detta år. 

Be att vi får politiker med gudsfruktan.

Be för militär, polis , rättsväsendet , socialtjänst och andra myndigheter i vårt land. Be ut blodets beskydd över Sverige!

 

Församlingen – Kristi kropp 

Be om ett andligt uppvaknande bland Guds folk i vårt land . 

Be att vi vill frukta och lyda Guds Ord oavsett priset. 

Be om en bönerörelse bland Guds folk detta år som leder till ett andligt uppvaknande.

Be och tacka Gud för den dubbla smörjelsen av multiplicering, under, tecken och mirakler. 

Familj

Be för familjens helande och upprättelse i vårt land. 

Be om ett slut på våld och kriminalitet samt även psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

Be att våra äldre får omsorg och trygghet på sin ålderdom. 

Be att föräldrarnas hjärtan vända till deras barn och barnens hjärtan till deras föräldrar.

(Malaki 4:6) 

Media och konst och underhållning  

Be om en opartisk nyhetsförmedling  och företrädare inom dessa områden som har en gudsfruktan i sina liv!

Be om väckelse och en förändring inom dessa områden till förmån för evangeliet.

Be om en revolution mot all form av nedbrytande media via nätet som skadar och ödelägger en ung generation 

Utbildnings väsendet 

Be att vi får ett utbildningsväsende med religionsfrihet och respekt för kristna värderingar.

Be för vår kristna skola samt de skolor våra barn går i och alla skolor och förskolor i vårt land. 

Näringsliv och arbetsplatser  

Be att all form av korruption avslöjas i vårt land samt att företagen inte behöver läggas ned i en ansträngd tid.

Be att människor inte ska bli utarmade och arbetslösa utan få den hjälp de behöver. 

Be att Sverige ska bli ett land välsignat av Herren så att vi kan välsigna vår omvärld med hjälp till nödställda. 

Kultur och idrott  

Be om en väckelse inom dessa områden och att kulturen får påverkas och utmanas av en ljus och god påverkan genom att kulturens företrädare i Sverige får möta Jesus. Be att idrotten får främja det goda i den unga generation och bli ett verktyg för hälsosam integrering av barn och ungdomar i utanförskaps områden. 

 

Välsigna Israel och det judiska folket!