WAO church startar hösten med 2 veckor av bön, mån-fre kl 19-20 fram till den 4/9. Med anledning av det pågående läget i landet så har vi bönen online. Du som tillhör en wao-grupp ska få en länk från din ledare. Om du tillhör församlingen men inte en wao-grupp kan du kontakta oss för att få länken – info@waochurch.com

LADDA NER BÖNEMANUALEN FÖR AUGUSTI

LADDA NER BÖNEMANUALEN FÖR SEPTEMBER

 

BÖNEMANUAL AUGUSTI 2020

– Restore my nation –

Haggai 2:7-10

”Så säger Herren Sebaot: Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hednafolk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot.”

Vi samlas dessa två veckor till bön för Sverige i våra hem och WAO grupper då vi inte kan träffas pga pandemin.

Vi uppmuntrar dig att vara med dessa två veckor och att även be i ditt hem varje morgon och under dagen.

Vi behöver alla se till att denna förbön får bli vår prioritet dessa två veckor.

 

1.Vi ber för att vi känner en nöd i våra hjärtan för vårt land! 

Vi ser att mycket inte står väl till i vårt land Sverige!

-Vi ser en ökad brottslighet

-Många radikala onda krafter som har gömda intressen för vårt land på olika sätt

-Psykisk ohälsa

-Pandemin som tagit, över 5000 människors liv

-Så många människor som bär på sorg

-Brustna familjer

-En äldre generation som är bortglömd och försummad i vårt samhälle

-Ekonomisk brist, fattigdom, arbetslöshet

-Vi ser även en ökad hotbild mot landets säkerhet på olika plan

 

Hur kan vi se en förändring?

Låt oss se vad Ordet säger och vad Gud sa till sitt folk i tider av utmaningar!

Joel 2:12-17

”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet? Kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ” Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hednafolken. Varför ska det få sägas bland folken: Var är deras Gud?”

Vi ser här att nyckeln till ett förändrat land är att vi som Guds folk omvänder oss från våra synder! Detta kommer att påverka hela nationen!

♥️Bön

Låt oss nu be att våra hjärtan ska bli mjuka inför Gud i en sann och uppriktig omvändelse till Gud dessa veckor!

2.Vi är trygga för att vi ber till Gud som älskar sitt folks böner! 

Gud sitter på sin tron i himlen och han har all makt och han har kontroll över allt som sker!  

Jesaja 6:1-2

”Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.”

Gud hör våra böner!

Matteusevangeliet 7:7-8

”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.”

Johannesevangeliet 14:13-14

”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.

Gud svarar på våra böner!

Daniel 9:23

”Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:”

♥️Bön

Låt oss ta en stund innan vi fortsätter att omvända oss att bara tacka Gud för att han har all makt och för att han hör och svarar på våra böner när vi ber!

Låt oss nu se vad vi måste omvända oss ifrån!

3.Vi ångrar oss av hela vårt hjärta när vi omvänder oss till Gud!

Vi måste våga se vår synder för att kunna omvända oss!

Om man inte vet vad man gjort fel kan man inte omvända sig!

Sverige behöver vända om till Gud!

Men det är inte regeringen Gud talar till i första hand . Gud talar till sin församling!

Sverige har avkristnats pga dig och mig!

 

-Vi lever i Sverige som om Gud inte finns!

-Vi i Sverige har inte erkänt Gud som högsta auktoritet och som den ende levande Guden!

-Vi har tillbett avgudar av bekvämlighet , välstånd, teknologi, utbildning, pornografi, droger, alkohol, underhållning, sex, sport.

-Vi har satt allt hopp till oss själva , förtröstat på vår egen styrka, kunskap utbildning och förmåga, istället för på Gud! Vi har satt oss själva i centrum och Gud har fått en mindre och mindre plats i det svenska samhället.

♥️Bön

Vi ber i dag att alla dessa avgudaaltaren ska falla ner så att vi kommer tillbaka till Gudsfruktan och ett sant beroende av Gud igen! Vi som Kristi kropp ber om förlåtelse för all vår ljumhet likgiltighet och bekvämlighet!

4.Vi är tydliga i vår bön och vår omvändelse! Vi ber om en ny tid i Sverige! 

Daniel 9:19

 ”O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

Vår bön i dag är därför;

Fader förlåt oss alla dessa synder vi nämt inför dig!

Beskydda oss!

Bevara oss!

Trösta oss!

Befria oss!

Hela oss!

Vi ber i Jesu Namn!

 

Låt ljuset från din härlighet lysa i vårt land! 

Jesaja 60:1-3

”Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.”

Vår bön i dag är att din Helige Ande ska skaka om våra liv! 

Utgjut din Ande över oss!

Låt din Ande kommer över mig igen!

Låt din Ande komma över min familj!

Låt din Ande komma över hela vår församling, varje WAO församling!

Låt din helige Ande komma över hela Kristi kropp i Sverige!

Vi vet att Anden blev utgjuten över oss på Pingstdagen och att han bor i varje persons hjärta som tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare, men vi ber att den den Helige Andes kraft ska bli förlöst i våra liv genom att vi överlåter oss på nytt och omvänder oss och ber från djupet av våra hjärtan!

Apostlagärningarna 2:17-21

”Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

Vi ska alla profetera som betyder att vi alla ska proklamera Jesus och predika om Jesus som ett tecken på att vi tagit emot Guds helige Ande i våra liv!

Vi ber därför om frimodighet att resa oss upp och predika om vad korset betyder för en vilsen nation!

Andra Timoteusbrevet 1:7-9

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.”

♥️Bön

Låt oss avsäga oss all bekvämlighet och all fruktan att inte predika om Jesus!

Låt oss be att vi alla ska komma in i en evangelistisk smörjelse där vi vittnar om Jesus var vi än går i vår vardag!  

Låt oss be att människor ska bli frälsta på alla positioner och i alla samhällsgrupper i vårt land!

Jesus vill komma in på sjukhus, fängelser, skolor, polisen, militären, regeringen, riksdagen, slottet, förorterna, på Djursholm. I näringslivet, kulturlivet, sporten, ja överallt!

Det kommer att ske när du och jag reser oss upp och går!

  1. Avslutning

Lyft nu upp inför Gud det som du har nöd för i ditt hjärta i ditt personliga liv.

Ett böneämne för dig eller din familj eller någon eller något annat!

Lyft upp det stilla inför Gud och tacka honom att han både hör och svarar på din bön!